MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 700 results for: Materials Submitted by Meital Meital

מאמר על אופיה הפילוסופי של המתמטיקה. המתמטיקה נתפסת כהכרה הפילוסופית הטהורה היחידה. זוהי הכרה א-פריורי, משמע, שאינה... see more

פרויקט המציב אתגר מעניין ומאתגר במתמטיקה בתחומים שאינם נלמדים בבית הספר, ללא צורך (כמעט) בידע קודם. הרעיון הבסיסי הוא... see more

קורות חייו של גוטלוב פרגה. פרגה, פילוסוף שחי בתחילת המאה העשרים, נחשב כמייסדה של הלוגיקה המתמטית, וכן כפילוסוף של הלוגיקה... see more

מאמר על הפילוסוף החשוב, בן המאה ה 20, ברטנרד ראסל, אשר תרם רבות בתחום הלוגיקה, הפילוסופיה של המתמטיקה ותורת ההכרה

אתר מלווה קורס מתמטיקה לתלמידי הנדסת חשמל ותוכנה בנושא רגרסיה ותכנון ניסויים. האתר כולל הרצאות ותרגול מצולמים, מצגות,... see more

אוסף ראשון של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר. האוסף עוסק בנושא מושגים יסודיים בתורת... see more

אוסף שני של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר. האוסף עוסק בנושא מבוא לחשבון דיפרנציאלי,... see more

אוסף חמישי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר. האוסף עוסק בנושא תורת הגבולות, ומכיל... see more

אוסף רביעי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר. האוסף עוסק בנושא מושג הנגזרת, ומכיל... see more

אוסף חמישי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר. האוסף עוסק בנושא חקירת הפונקציה באמצעות... see more

אוסף שישי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר. האוסף עוסק בנושא משפטים יסודיים בחשבון... see more

אוסף שביעי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר. האוסף עוסק בנושא אינטגרלים, ומכיל הרצאות... see more

אוסף שמיני של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר. האוסף עוסק בנושא מספרים מרוכבים, ומכיל... see more

אוסף רביעי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר. האוסף עוסק בנושא אנליזה וקטורית, ומכיל... see more

דף ובו יישומון המתרגם מספר מהשיטה העשרונית לשיטה הרומית. מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.  

טרת הקורס היא ללמד מושגים, תוצאות ודרכי עבודה בנושאים מתמטיים המהווים כלים חשובים לטיפול ביסודות התאורטיים של מדעי המחשב... see more

משחק בו על התלמידים להשוות שברים עם מכנים שונים, ולסווג האם הם גדולים או קטנים מחצי. למשחק שתי רמות: מכנים עד 12, ומכנים... see more

משחק אינטראקטיבי בו התלמידים מתרגלים אומדן תרגילי חיבור וחיסור עם שברים, ובו עליהם לקבוע האם הם גדולים או קטנים מאחד.

חומר הלימוד יחידה 1 פרקי הכנה יחידות 3-2 משוואות לינאריות והמרחב Rn יחידות 5-4 מטריצות ודטרמיננטות יחידה 6 שדה המספרים... see more

קורס זה הוא המשך והשלמה לקורס אלגברה לינארית 1 (20109). באמצעות צמד הקורסים הזה ירכשו הסטודנטים את רמת הידע באלגברה... see more

קורס זה הוא קורס מבוא המציג לסטודנטים נושאים בסיסיים במתמטיקה. הוא אינו קורס טכני ואין רוכשים בו מיומנות חישובית תיכונית... see more

פעילות בה התלמידים בונים מרובעים על פי הגדרות אלכסוניהם: חוצים, מאונכים ושווים. ניתן להגדיר במדויק את תכונות המרובע.... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים להרכיב תרגילי חיבור וחיסור המורכבים משברים וממספרים שלמים.

כלי המאפשר המחשה ויזואלית של השוואת שברים באמצעות הצגתם כצורות שונות הניתנות לצביעה. השברים מוצגים גם כאחוזים וכמספר... see more