MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 52 results for Materials Submitted by Meital Meital

דף ובו יישומון המתרגם מספר מהשיטה העשרונית לשיטה הרומית. מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.  

משחק בו על התלמידים להשוות שברים עם מכנים שונים, ולסווג האם הם גדולים או קטנים מחצי. למשחק שתי רמות: מכנים עד 12, ומכנים... see more

משחק אינטראקטיבי בו התלמידים מתרגלים אומדן תרגילי חיבור וחיסור עם שברים, ובו עליהם לקבוע האם הם גדולים או קטנים מאחד.

פעילות בה התלמידים בונים מרובעים על פי הגדרות אלכסוניהם: חוצים, מאונכים ושווים. ניתן להגדיר במדויק את תכונות המרובע.... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים להרכיב תרגילי חיבור וחיסור המורכבים משברים וממספרים שלמים.

כלי המאפשר המחשה ויזואלית של השוואת שברים באמצעות הצגתם כצורות שונות הניתנות לצביעה. השברים מוצגים גם כאחוזים וכמספר... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים להתאים סכום כסף מקופה רושמת למספר. המשחק מיועד לתלמידי כיתות ג', ובעל שלוש רמות שונות.... see more

דף מידע ובו יישומון המתרגל כישורי כפל וחילוק במספרים 1-12. מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.

משחק אינטראקטיבי המיועד לתלמידי כיתה ד', ובו על התלמידים להתאים סכום כסף מקופה רושמת למספר. למשחק שתי רמות.

משחק אינטראקטיבי לכיתות ד' בו המספרים מוצגים בצורות שונות על-ידי לבנים. יש להתאים בין המספר ללבנים, ולהרכיב מספר בהתאם... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לאמוד ולהרכיב משוואות כפל. המשחק מיועד לתלמידי כיתות ד', ולו שתי רמות שונות.

משחק אינטראקטיבי המיועד לתלמידי כיתות ד', ובו על התלמידים לפתור שאלות כפל עד 100. למשחק שתי רמות שונות.

משחק המיועד לתלמידי כיתות ד', ובו על התלמידים לכתוב ולפתור תרגילי חילוק.

פעילות בה התלמידים מתנסים בבניית מרובעים שונים על-פי תכונותיהם: דלתון, ריבוע, טרפז, מקבילית ועוד. מיועד לתלמידי כיתות ד'.

מאגר פעילויות ומשחקים בחשבון ובהנדסה לכיתות ד'. כולל תרגול ארבע פעולות החשבון הבסיסיות, שברים, בעיות מילוליות ועוד.

כלי אשר באמצעותו ניתן לבנות, לפרק ולראות כיצד וממה מצולעים שונים בנויים. ניתן לשכפל, לשקף, לסובב ועוד.

כלי המאפשר המחשה ויזואלית של שברים באמצעות עיגול, פס וריבוע הניתנים לחלוקה לשברים ולצביעה.

תרגול עצמי בו על התלמידים לצייר ולצבוע שברים כעיגול, כפס או כריבוע. לתרגול שלוש רמות: שברים עם המונה 1, שברים הקטנים מ-1,... see more

משחק בו התלמידים מתרגלים שברים באמצעות מילוי כוסות ברד. למשחק חמש רמות: במונה 1, חלוקות עזר, מונה ללא הגבלה ועוד. מיועד... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור עד 1,000.

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור וחיסור בשרשרת עד עשרים.

משחק לתרגול ציר המספרים עד 200, בעזרת הצנחת טבח על המקום המתאים בציר המספרים. המשחק מותאם לדרגות קושי שונות.

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור תרגילי חיסור במאונך. למשחק שתי רמות: פתרון תרגילים עד 1000, ועד 10000.

משחק אינטראקטיבי בו התלמידים פותרים משוואות אומדן של כפל במספרים עד 1000 ועד 10000.