MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-7 of 7 results for Materials Submitted by Meital Meital

חומר הלימוד יחידה 1 פרקי הכנה יחידות 3-2 משוואות לינאריות והמרחב Rn יחידות 5-4 מטריצות ודטרמיננטות יחידה 6 שדה המספרים... see more

קורס זה הוא המשך והשלמה לקורס אלגברה לינארית 1 (20109). באמצעות צמד הקורסים הזה ירכשו הסטודנטים את רמת הידע באלגברה... see more

פעילות במתמטיקה העוסקת במציאת קבוצות אמת של מערכת משוואות בשני משתנים ממעלה ראשונה. קיימות שתי שיטות למציאת קבוצות אמת של... see more

חוברת תרגילים בנושאים שונים באלגברה לינארית הכוללת תשובות לתרגילים, מתוך האתר Gool. באתר סרטון המציג את פתרון השאלות בפרק... see more

מקבץ פעילויות, הדמיות ותרגולים בנושא פונקציות קוויות (לינאריות) לתרגול עצמי. בין התרגילים: יצירת גרפים, קצב השתנות,... see more

בקורס נלמדים נושאים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית. הקורס אינו קל, בעיקר משום שרובו עוסק בחומר מתמטי מופשט.... see more

שאלון הערכה לבית הספר היסודי מבית אופק - מט"ח. בשאלון נדרשים התלמידים לענות על שאלות בתחום תורת המספרים, אלגברה... see more