MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 30 results for Materials Submitted by Meital Meital

אוסף שמיני של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר. האוסף עוסק בנושא מספרים מרוכבים, ומכיל... see more

קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר הכולל הרצאות וידאו בנושאים: מושגים יסודיים בתורת הפונקציות, מבוא לחשבון... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לאמוד ולהרכיב משוואות כפל. המשחק מיועד לתלמידי כיתות ד', ולו שתי רמות שונות.

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור עד 1,000.

ארכיון עלון המתמטיקה לבית הספר היסודי מבית מט"ח. כל גיליון עוסק בנושא שונה מהעולם הרחב, אשר מוצג באמצעות קטעי קריאה... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור וחיסור בשרשרת עד עשרים.

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור תרגילי חיסור במאונך. למשחק שתי רמות: פתרון תרגילים עד 1000, ועד 10000.

משחק אינטראקטיבי בו התלמידים פותרים משוואות אומדן של כפל במספרים עד 1000 ועד 10000.

משחק הנועד לתרגול של לוח הכפל עד 100. במשחק התלמידים מתבקשים לפתור משוואות כפל.

משחק הנועד לתרגול חילוק בעל-פה. למשחק שתי רמות: עד 1000 ועד 10000, ובו פותרים התלמידים משוואות חילוק.

משחק בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור ברמות קושי שונות, מ-1000 עד 10000.

דך ובו יישומון למציאת מספרים ראשוניים. רשמו ביישומון מספר, והמחשב יפלוט את המספר הראשוני העוקב. מופיע במדור למידה מתוקשבת... see more

משחק הנועד לתרגול ישר המספרים בשלוש רמות: ישר המספרים עד 200, עד 1,000, ועד 10,000. במשחק התלמידים משלימים ערכים על ציר... see more

דף מידע ובו מצגת המסבירה כיצד ניתן למצוא רדיוס של מעגל באמצעות סרגל. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור עד 100. למשחק שתי רמות קושי שונות.

משחק אינטראקטיבי, בו על התלמידים להרכיב סכום המוצג באמצעות מטבעות ושטרות מקופה רושמת.

משחק אינטראקטיבי לתלמידי כיתות ג', בו התלמידים מתרגלים את לוח הכפל עד 100. למשחק שתי רמות.

דף מידע ובו מחשבון המחשב את רדיוס המעגל הסודי הפנימי לשלושה מעגלים נתונים. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.

דף מידע ובו יישום המחשב את רדיוס המעגל הסודי הפנימי לשלושה מעגלים נתונים. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.

דף מידע המסביר מהו מספר ראשוני ומכיל יישומון המפרק מספר לגורמים ראשוניים. מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.

דף מידע ובו יישומון המציג כיצד נראה גרף של פולינומים מהמעלה השנייה. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.

דף ובו משחק לתרגול הנושא של מעגלים משיקים ומעגלי סודי חיצוניים. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לענות על בעיות מילוליות הכוללות כפל, חילוק, חיבור וחיסור.

דף מידע ובו משחק שמטרתו לימוד הנושא של מעגלים משיקים. מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.