MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 62 results for MERLOT Materials

Interactive, adaptive practice activities that cover a wide variety of math and science content.

This interactive will guide you through a virtual lemonade sweetening experiment that teaches efficiency, deficiency and... see more

Moist foods – like fresh fruit or raw meat – often have high water activity and spoil quickly. But some foods that seem... see more

Part of an online distance education course, including a full set of lab exercises students can complete at home, the... see more

פעילות תוך שימוש באנימציה המדגימה כיצד מודדים מטען חשמלי

הסבר כיצד יוצרים שבשבת מחרוזים ורצועות ניר וכיצד מודדים את מהירות הסיבוב של השבשבת.

הוראות לבניית שבשבת מדגם כנפיים מפותלות - מתוך פעילות רוח.

הוראות בנייה לשבשבת מסוג סבוניוס, במסגרת פעילות שבשבות בנושא אנרגיה.

ניסוי והסבר על חיבור נורות בטור וחיבור נורות במקביל

כיצד אפשר להתיך קרח במהירות האפשרית בעזרת זרם חשמלי ולהפוך אותו למים? הוראות לביצוע הניסוי והסבר מדעי

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטון הקשת הרומית והכוחות הפועלים לייצובה. לימוד הנושא... see more

מבוא כללי על היווצרות אנרגיה ומשמעותה ופעילות לבניית מתקנים להמרות אנרגיה: אנרגיית רוח - יצירת שבשבת, אנרגיה חשמלית -... see more

דף מרכז לפעילויות וניסויים בנושא חשמל: יצירת מחולל חשמלי, הסבר על הנעה באמצעות חשמל, יצירת מד זרם - אמפרמטר, הסברים על... see more

פעילות המבוססת על פרק מתוך תוכנית הטלוויזיה הבריטית "Brainiac". צפייה בסרטון משעשע אודות גדר חשמלית, מענה על שאלות בעקבות... see more

דף מרכז של פעילויות אינטראקטיביות בעקבות התערוכה "לאור החשמל". צפייה בסרטונים ומענה על שאלות תוך הגבלת זמן

פעילות למדידת שיפוע של דיונות חול התלוי בחיכוך בין הגרגירים.

כיצד לבנות צובר מטענים וטיפים נוספים לניסויים בחשמל סטטי.

ניסוי הפלת מטבעות ממרחקים שונים ומדידת משך הגעתם לרצפה . מלווה באיורים והסברים בנושא תנועה ותאוצה

כיצד יוצרים מד זרם - פעילות מודרכת עם תמונות והסברים על זרם החשמל

ניסוי הדלקת נורה באמצעות בלון ופעילות לימודית בעקבות הניסוי

פעילות לבניית מד זרם תוצרת בית כחלק מפעילות על אנרגיה חשמלית.

ניסוי הדלקת נורה פלואורוסצנטית בעזרת בלון וחשמל סטטי.

סדרת תמונות מלווה בהסברים - כיצד יוצרים ממטרה מקשית ושיפוד

יצירת הדמייה של פעולת הצלילה תוך שימוש בבקבוק מלא מים ושקית