MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-7 of 7 results for: Materials Submitted by Meital Meital

שלושה עד שמונה אחוזים מהילדים בגיל בית הספר היסודי סובלים מהפרעות קשב וריכוז. ישנו פער גדול בין הידע הרווח בציבור לגביי... see more

שלושה עד שמונה אחוזים מהילדים בגיל בית הספר היסודי סובלים מהפרעות קשב וריכוז. ישנו פער גדול בין הידע הרווח בציבור לגביי... see more

הגישה לכאב אצל ילדים שונה מזו הננקטת כלפי מבוגרים – היא תלויה בגיל הילד, בשלבי התפתחותו ועוד.

גנחת הסימפונות מעורבים גורמים פסיכו-חברתיים ורגשיים. הטיפול המיטבי במחלה מחייב התערבות פסיכולוגית בשילוב נטילת תרופות.

את תקופת ההתבגרות מאפיינים שינויים בכמה תחומים: גופניים, רגשיים ומשפחתיים-חברתיים. בני נוער בגיל זה אינם קבוצה אחידה... see more

על התפתחות הראייה מרגע הלידה עד גיל שנה, מתי מומלץ להתחיל להיבדק בבדיקות ראייה? מדוע חשוב לבדוק את כושר הראייה לפני שנת... see more

בעבר מתו רוב התינוקות והילדים בטרם עת. הסיבות לכך היו מגוונות: היגיינה ירודה, תזונה לקויה ומחלות שלא נמצא להן מרפא. הודות... see more