MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1 result for Materials Submitted by Meital Meital

האנרגיה על צורותיה השונות סובבת אותנו, היא המקור לכח המניע גופים, היא החום, היא מה שיוצר את הזרם החשמלי, את זרם המים, את... see more