MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-15 of 15 results for Materials Submitted by Meital Meital

סביבת למידה מתוקשבת המעודדת למידה עיונית ומעשית סביב נושא "המים החיים" בבקעת הירדן באמצעות מחקרים בסיסיים בגיאוגרפיה,... see more

אתר בנושא חשמל, מקורות אנרגיה, תחנות כח ואיכות סביבה. באתר פעילויות, משאבים ומידע בנוגע לחשמל ולתהליך הפקתו והפצתו בארץ.... see more

סביבת למידה מתוקשבת בפיזיקה בנושאי גלים ותנודות. בסביבה פעילויות ומידע בנושאי גלים ותנודות: התאבכות, תנודות מיתר, והכרת... see more

סביבת למידה המלווה לימוד נושא  בפיסיקה - יסודות המכניקה. כוללת משימות לתלמידים, פתרונות למשימות, הערכת עמיתים,  מחוונים,... see more

חומר לימוד בקורס ספר מתוך סדרה העוסקת במבוא מתמטי,וקטורים,כוחות, החוק הראשון והשני של ניוטון, סטטיסטיקה, אלסטיות, עבודה... see more

חומר לימוד בקורס ספר מתוך סדרה העוסקת במבוא מתמטי,וקטורים,כוחות, החוק הראשון והשני של ניוטון, סטטיסטיקה, אלסטיות, עבודה... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא תנועה בפיזיקה. בסביבה הסבר על ההיסטוריה של חוקי התנועה הפיזיקליים מאריסטו ועד לאיינשטיין,... see more

סביבת למידה מתוקשבת שנועדה ללמידה עצמאית של תורת החום (פיסיקה). המשימות נסמכות על מידע כתוב ועל התנסות מעבדתית, וכוללות... see more