MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-6 of 6 results for Materials Submitted by Meital Meital

השוני האנטומי בין אשה לגבר והשתתפותן של נשים בענפי ספורט רבים הביא לפיתוח תחום מחקר חדש: גניקולוגיה של הספורט. תחום זה... see more

המאמר מצביע על הסיבות לכך שבנות נוטות לעסוק בפעילות גופנית פחות מבנים ולבחור בפעילויות הנתפסות, באופן מסורתי, כמתאימות... see more

על מעמד האישה בספורט כמשקף את מעמדה בחברה.

סביבת למידה המכילה מקורות  מידע, משימות לתמידים ודיונים בפורום בנושא היבטים חברתיים של החינוך הגופני כגון אירועי ספורט... see more

תחום הספורט ספוג עד עומקו בגישה לא-שוויונית בין נשים לגברים. אך גם לתקשורת יש חלק נכבד בכל הנוגע לדימוי שיש לספורט הנשים... see more

על יחסי הגומלין בין הטלוויזיה והספורט התחרותי. כמעט כל ענפי הספורט שינו את פניהם ואת חוקי המשחק כדי להתאימם לדרישות... see more