MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-4 of 4 results for Materials Submitted by Meital Meital

הדופק הוא המדד הפיזיולוגי הקל ביותר למדידה. אולם, מדובר במדד מורכב המושפע מגורמים רבים מאוד. על הגורמים המשפיעים על הדופק... see more

המלצות לפעילות גופנית טובה - סוגי האימונים, גיל המתעמלים, משך האימון, תזונה המתאימה לפעילות גופנית המאמר פורסם בספרייה... see more

המאמץ להפחתת המשקל על ידי הפחתת כמות המזון (דיאטה) אין בו די, וכדי להשיג תוצאות משמעותיות הכרחי לעסוק בפעילות גופנית.... see more

על פעילות גופנית וחשיבותה העליונה בשמירה על הבריאות.