MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-3 of 3 results for Materials Submitted by ISOC IL

הרצאה בליווי מצגת של ד"ר ליזי כהן על גישות פדגוגיות בלמידה מקוונת, מודל TPACK לשילוב טכנולוגיה בתחומי הדעת, שיקולי דעת... see more

מצגת מתוך הרצאה של יום עיון בנושא מהל מדיה חברתית על הפרקטיקה של התחום .

מצגת המסבירה את  השימוש בחוכמת ההמונים ברשתות חברתיות למתן מענה לשאלות