MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-9 of 9 results for Materials Submitted by Meital Meital

הסדרה מציגה נושאים מרכזיים בהתנהגות בעלי-חיים ואת הגישות המחקריות השונות בתחום זה. ספרי הסדרה מתארים דפוסי התנהגות שונים... see more

גרסה אלקטרונית של הספר "עם, אומה, מולדת" מתוך הקורס "אירופה ערש הלאומיות. ספר זה מגולל את שושלת היוחסין של שלושה מושגי... see more

הקורס דן בתקופה של פריחה ספרותית והגותית יוצאת דופן, אשר עיצבה את זהותם התרבותית של הגרמנים לדורות, והעניקה להם את תרבותם... see more

ספר קולי בערבית. המזרח התיכון בין מלחמות העולם - סדרת ספרים שעוסקת בתולדות המזרח התיכון, ומתמקדת בתקופה שבה הפך לאזור של... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא לימוד והקניית מיומנויות חשיבה. בסביבה הסברים בנוגע ללימוד חשיבה ואופני ניתוח שונים, הפקת ידע... see more

The Open Educational Resources Research Hub (OER Research Hub) provides a focusfor research, designed to give answers to... see more

In this volume, Martin Weller examines four key areas that have been central to the developments within open education:... see more

סביבת למידה מתוקשבת המספקת הכרות ראשונית עם שיטת הדיון המובנה, כפי שהותאמה לקהל הישראלי וככלי לדיון מאורגן בקרב תלמידים... see more

מצגת של מחב"א על עיצוב מחדש של רשת