MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-2 of 2 results for MERLOT Materials

מאמר זה מתמקד בארבע מגמות יסוד חשובות, שיקבעו את השינויים באוכלוסיית האדם בחמישים השנים הבאות, ובכמה מהשלכותיהן ארוכות... see more

המאמר בוחן את תופעת דרות הרחוב בארץ ובעולם, ומתאר את התפתחותה ההדרגתית של התופעה בתל אביב. המאמר מתמקד בסיבות לכך שאנשים... see more