MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-2 of 2 results for MERLOT Materials

אסופת דפי מידע, תמונות וסרטונים בנושא תקופת המלוכה במקרא.

מאגר המידע של אתר תודלוט להוראת ההיסטוריה, המציע חומרי לימוד התואמים לתוכנית הלימודים להיסטוריה. החומרים מחולקים לפי... see more