MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-4 of 4 results for MERLOT Materials

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על הגעת היהודים לארצות הברית בשנות מלחמת העצמאות ואחריהן. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה... see more

בסרטון זה, רבי ווין מסביר על תומס ג'פרסון ויחסו ליהודי ארצות הברית. חלק מסדרת הרצאות בנושא היסטוריה יהודית של... see more

סיפורה של יהדות ארצות הברית נזנח לעומת סיפורה של יהדות אירופה, הנלמד בהרחבה בבתי הספר ובאוניברסיטאות. ד"ר זהר שגב מסביר... see more

באחד מראיונותיה האחרונים לפי מותה בטרם עת, ג'ון ווקר, יו"ר ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים האמריקאיים הגדולים שקיבלה... see more