MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-4 of 4 results for MERLOT Materials

תצלום של שני מזבחות שנתגלו במקדש המצודה הישראלית בערד. גובה: 51 ס"מ, 60 ס"מ, רוחב : כ 30 ס"מ. תארוך : מאה י' לפני סה"נ .... see more

הקטע עוסק בדרשנים היהודים שהיו עומדים מול הציבור היהודי בבית המדרש או בבית הכנסת ומספרים סיפורים שנשענו על התורה. מתוך... see more

הרצאות מתוך סדנת חיפה לחקר מגילות קומראן: פרופ' מנחם קיסטר מהאוניברסיטה העברית על נוסחאות תפילה במגילות ובספרות בית שני... see more

מה כתוב במקרא, במשנה ובתלמוד על יום כיפור ועל עשרת ימי תשובה? פרופ' שולמית ולר מהחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה עם... see more