MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1 result for Materials Submitted by Meital Meital

סביבת למידה לכיתות י"א, העוסקת בתקופת מלחמת העולם הראשונה מנקודת המבט של יצירות האמנות. שיח עם יצירות אומנות פלסטיות... see more