MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-3 of 3 results for MERLOT Materials

הסבר על רשיונות Creative Commons   - כיצד הרעיון תורם לשיתוף מידע ברשת ושימוש ביצירות דיגיטליות תוך שמירה על הקנין הרוחני... see more

אתר באנגלית המתאר את הזכויות הבסיסיות שיש לאזרח הדיגיטאלי והן את החובות . בסביבה הלימודית הזאת ישנם קישורים לאתרים חשובים... see more

האתר  באנגלית כולל דפי מידע סרטונים והסברים על פייסבוק, סקנד לייף יו טיוב.