MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-12 of 12 results for Materials Submitted by Meital Meital

שיח רגשי בשעות פרטניות. משימות חווייתיות מתוקשבות שהתלמידים יכולים לבצע בבית בין המפגשים. ניתן להתכתב עם התלמידים באזור... see more

שאלו בחינה עצמית להערכת הרגלי קריאה: כיצד וכמה אתם קוראים ומהם הרגלי הקריאה שלכם? לקוח מתוך הספר לקרוא עיתון ... ועוד... see more

בפעילות זו יקראו התלמידים סיפור קומיקס העוסק בבעיה בה נתקלת קבוצת ילדים דתיים וחילוניים המשתתפת באליפות קומיקס. הפעילויות... see more

בפעילות זו יקראו ויקשיבו התלמידים לשיר "זרעים של מסטיק" של לאה נאור ואחריו יבצעו פעילות קצרה בתמונות בנושא השיר. מופיע... see more

בפעילות זו יקראו ויאזינו הילדים לסיפור על ילד שקיבל מסבו חבילת שוקולד והיה צריך להתאפק ולא לאכול את כולה. אחר כך ימלאו... see more

יחידת לימוד מתוקשבת מקיפהעם פעילויות לתלמידי ביה"ס היסודי : נושאי היחידה - קורות חייו של יצחק רבין, הסכמי השלום, ליל... see more

פעילות לתלמידים בנושא יום המורה הלאומי, החל ב-11 בינואר. הפעילות סובבת סביב דמותו של יאנוש קורצ'אק, ועוסקת בתכנים חברתיים... see more

פעילות העוסקת במחאה לא אלימה ודרכי מחאה לגיטימית במדינה דמוקרטית כחלק מיום הזיכרון ליצחק רבין. הפעילות מיועדת לכיתות... see more

בפעילות זו יקראו התלמידים ויאזינו לאחת ממעשיות חכמי חלם העוסקת באדם שאיבד מטבע ומחפש אותו מתחת לפנס. לאחר מכן ימלאו... see more

סיפור קומיקס העוסק במצב בו אחת הילדות בקבוצה מגלה סוד ומכעיסה את שאר ילדי הקבוצה. הפעילויות ביחידה מזמנות עיסוק בכוחן של... see more

סיפור קומיקס העוסק במפגש היכרות בין ילדים באליפות קומיקס. הפעילויות מזמנות עיסוק בהיכרות חדשה ובהיבטים שונים של סוגת... see more

סיפור קומיקס העוסק באי הבנה הנוצרת סביב נושא של כשרות. הפעילויות ביחידה מזמנות עיסוק בפתרון מצבים של אי הבנה באמצעות הסבר... see more