MERLOT Materials

1-3 of 3 results for MERLOT Materials

משימה זו מלמדת על ההשפעות של משברים כלכליים על המדינה והחברה. הפעילות פותחה לכיתות ט' ועוסקת במשבר הכלכלי הגדול שפקד את... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more