MERLOT Materials

1 result for MERLOT Materials

בפעילות זאת ישמשו התלמידים בהדמיה ממוחשבת של משקולות וקפיצים כדי לענות על שאלון בנושא תכונות קפיץ וכוח המשיכה. מופיע... see more