MERLOT Materials

1-2 of 2 results for MERLOT Materials

הפעילות מיועדת לסיכום וחזרה על המושגים שנלמדו בנושא תכונות החומרים תוך שימוש באתר קל וחומר. התלמידים מפתחים תשבצים... see more

פעילות זו משלבת בין הכרת תכונות החומרים לשיקולים בבחירת חומרים והתאמתם למוצר. לאחר הכרות עם מגוון תכונות חומרים והכרת... see more