MERLOT Materials

1-2 of 2 results for discipline "Materials"

הפעילות מיועדת לסיכום וחזרה על המושגים שנלמדו בנושא תכונות החומרים תוך שימוש באתר קל וחומר. התלמידים מפתחים תשבצים... see more

פעילות זו משלבת בין הכרת תכונות החומרים לשיקולים בבחירת חומרים והתאמתם למוצר. לאחר הכרות עם מגוון תכונות חומרים והכרת... see more