MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-3 of 3 results for Materials Submitted by Meital Meital

הקורס דן בתקופה של פריחה ספרותית והגותית יוצאת דופן, אשר עיצבה את זהותם התרבותית של הגרמנים לדורות, והעניקה להם את תרבותם... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא לימוד והקניית מיומנויות חשיבה. בסביבה הסברים בנוגע ללימוד חשיבה ואופני ניתוח שונים, הפקת ידע... see more

סביבת למידה מתוקשבת המספקת הכרות ראשונית עם שיטת הדיון המובנה, כפי שהותאמה לקהל הישראלי וככלי לדיון מאורגן בקרב תלמידים... see more