MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 75 results for Materials Submitted by Meital Meital

דף מידע המסביר על נושא איזון משוואות כימיות ושיווי המשקל כימי, ובו היישומון המסייע להבין כיצד מאזנים משוואות, וגם מאפשר... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטון על הישענות בובת עץ בצורת ציפור על עמוד והכוחות... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטון בנושא אבן כבדה אשר בעזרת אנרגיה של מים ניתן להזיז... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטון על יצירת גלגלת להנפת משאות וכיצד פועלת אנרגיה זו.... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא חשמל - צפייה בסרטון על יצירת חשמל ופעילות תחנות הכוח, מוליכים ואנרגיה. לימוד... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא חשמל - צפייה בסרטון על היווצרות חשמל סטטי . לימוד הנושא ומענה על שאלות בעקבות... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא חשמל - צפייה בסרטון על אופן פעולת נורת הליבון - הלהט . לימוד הנושא ומענה על שאלות... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא חשמל - צפייה בסרטון כיצד נוצרים ברקים ומה הקשר ליצירת חשמל. לימוד הנושא ומענה על... see more

מאגר שאלונים לבחינה עצמית לקורס מבוא לביולוגיה של התא. מטרת השאלונים ליצור תהליך הערכה תהליכית, בו יכול כל סטודנט לבדוק... see more

דף מידע ובו משחק ללימוד בוטניקה המזמין תלמידים לנסות להתאים בין שורשי העצים לעץ. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטוןבנושא תנועת מטבעות כאשר מגלגלים אותן . לימוד הנושא... see more

פעילות אינטראקטיבית בעקבות תערוכה בנושא אינטראקציה וכוחות- צפייה בסרטון הקשת הרומית והכוחות הפועלים לייצובה. לימוד הנושא... see more

ניסוי הדלקת נורה באמצעות בלון ופעילות לימודית בעקבות הניסוי

פעילות לבניית מד זרם תוצרת בית כחלק מפעילות על אנרגיה חשמלית.

הסבר וסקירה היסטורית על שבשבת כפות ושימוש ברוח ליצירת אנרגיה. סרטון העוסק באנרגיית הרוח, הסבר בשלבים והדגמה בעזרת תמונות... see more

ניסוי מתח פנים : הוספת מטבעות לכוס מלאה מים. באיזה שלב יישפכו המים?

הוראות לבניית שבשבת מדגם כנפיים מפותלות - מתוך פעילות רוח.

הוראות בנייה לשבשבת מסוג סבוניוס, במסגרת פעילות שבשבות בנושא אנרגיה.

ניסוי הדלקת נורה פלואורוסצנטית בעזרת בלון וחשמל סטטי.

לגבש בבית סוכר וללמוד על גבישים.

כיצד מכינים חמאה משמנת מתוקה - תהליך החיבוץ

ניסוי והסבר על חיבור נורות בטור וחיבור נורות במקביל

כיצד לבנות צובר מטענים וטיפים נוספים לניסויים בחשמל סטטי.

מידע ושאלות לתלמידי כיתות ה' - ו' בנוגע לחשמל סטטי. בפעילות זו התלמידים מתבקשים לבצע ניסויים הנוגעים להפקת חשמל סטטי... see more