MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-3 of 3 results for MERLOT Materials

מאמר שתקצירו: האם האינטליגנציה מושפעת מהתורשה או מהסביבה? המאמר מתמקד בדרכים השונות שבהן נבדקת השפעה זו ובאיזו גישה... see more

דעה נגדית למאמר "שובו של פרויד". דיון במחקרים מדעיים המראים כי היבטים רבים של החשיבה הפרוידיאנית הם שגויים.

מושגים פרוידיאניים, כמו אגו, איד ותשוקות מודחקות שלטו במשך עשרות שנים בפסיכולוגיה. הבנה גוברת של הכימיה של המוח החליפה... see more