MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-24 of 561 results for Materials Submitted by Meital Meital

הקורס "משחקים חוזרים" במסגרת הנושא "התמחות בחקר הרציונאליות".  הועבר באוניברסיטה העברית   על ידי  פרופ' ישראל אומן, זוכה... see more

לימוד כיצד לפתור מבחן בהנדסה עם משולשים ומרובעים.

חלקו הראשון של מבחן מסכם את החומר שלימוד במשך כל השנה.

דף מידע ובו מצגת המסבירה כיצד ניתן למצוא רדיוס של מעגל באמצעות סרגל. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.

לימוד הקשרים בין המספרים תוך שימוש בציר המספרים.

לימוד מהי פעולת החיבור בעזרת ציר המספרים ובעזרת ציורים.

לימוד כיצד לפתור תרגילי חיבור עד 10 בעזרת לוח החיבור.

לימוד כיצד לקרוא ולהבין שאלה מילולית או סיפור חשבוני בעזרת ציר המספרים וציורים מתאימים.

נמיין, נגדיר ונצייר קוים שונים: קו פתוח עקום, קו פתוח שבור, קו סגור עקום, וקו סגור שבור.

פתרון כל החומר שנלמד בהנדסה במשך כל השנה. שאלות על קוים פתוחים וסגורים; עקומים ושבורים;

לימוד מהו מצולע, ממה הוא מורכב, וכיצד למנות את מספר הצלעות, הקודקודים והזויות של מצולע מסויים וכיצד למיין מצולעים לפי... see more

שיעור המסביר כיצד להצטיין בחשבון בדרך קלה ופשוטה עם שיתוף ההורים

הסבר כיצד לפתור תרגילים שנלמדו במהלך השנה בכיתה וחזרה על כל החומר הלימוד.

לימוד השימוש בציר המספרים ועל משמעותו בפתרון תרגילים ושאלות מילוליות. נבחין בין מספר קודם ומספר עוקב.

לימוד השכנים של מספר בעזרת ציר המספרים.