MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-2 of 2 results for Materials Submitted by ISOC IL

הצעה לדרך התמודדות עם הסכנות ברשת. עיצות לשימוש בטיחותי, ושמירה על ערכים, אתיקה ומוסר הרצויים בחברה הישראלית. צוות החינוך... see more

סקר העוסק בהנחיה חדשה של משרד החינוך שאיש צוות חינוכי לא ייזום תקשורת עם תלמידים ברשת חברתית.  השאלה היא : מהי עמדתכם... see more