MERLOT Materials

Show results for

Filter by

217-240 of 687 results for Materials Submitted by Meital Meital

לימוד כיצד לתחם מספרים בדרך פשוטה וקלה.

לימוד משמעותו של הכפל וכיצד להפוך תרגילי חיבור לכפל וההיפך. לימוד גם על משמעות החילוק וכיצד ליישם אותו בבעיות.

פתרון תרגילים עם שימוש בחוק החילוף, הקיבוץ והפילוג בפעולת הכפל.

לימוד דרך מהירה, ללא צורך בחישוב, לפתירת בעיות ותרגילי כפל בעשרות ובמאות שלמות.

הסבר על כפל בטור/במאונך עם שימוש בהמרה וללא שימוש בהמרה.

המשך השיעור הקודם שמסביר את דרך הפתרון של שאלות מילוליות בכפל.

פתרון תרגילים עם שימוש בחוקי סדר פעולות החשבון.

לימוד דרך קלה לפתרון תרגילי חילוק של מספרים שלמים בעשרות ובמאות שלמות, מבלי צורך לפתור בדרך ארוכה את התרגילים.

לימוד כללים של התחלקות מספר מסויים ל - 2, 5 ו - 10

פתרון שאלות מילוליות בחילוק בעזרת ציורים.

המשך השיעור הקודם על שאלות מילוליות בחילוק.

הסבר מהות השבר ופתירת תרגילי שברים בעזרת ציורים.

פתירת תרגילי שברים יסודיים בעזרת ציורים.

הסבר על הקשר של השבר על ציר המספרים ופתירת תרגילים בעזרתו.

הסבר כיצד יש לפתור שאלות מילוליות עם שימוש בשברים, בעזרת ציורים מתאימים.

הסבר על חלוקת המספר למחלקות - מחלקת היחידות ובה ספרת היחידות, העשרות והמאות ומחלקת האלפים ובה ספרת היחידות, העשרות... see more

לימוד מהי ההגדרה של ישרים מקבילים ומאונכים ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד מהי זוית סמוכה ומהי זוית נגדית ופתרון תרגילים בנושא.

הגדרה וזיהוי צלעות נגדיות וסמוכות במרובע ופתרון תרגילים בנושא.