MERLOT Materials

Show results for

Filter by

241-264 of 1,130 results for Materials Submitted by Meital Meital

הרצאות מתוך הכנס "הטבח בכפר קאסם - חמישים שנה אחרי" שנערך באוניברסיטת חיפה במרץ 2007. ח"כ מוחמד ברכה - יו"ר חד"ש, ד"ר... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: קדמה... see more

המאמר, הלקוח מכתב העת "דברים" של מכללת אורנים, עוסק בוודאות ובאי-ודאות כשני מושגים המהווים מרכיבים מהותיים בקונספציה... see more

ד"ר שמואל בר מהמכון למדיניות ואסטרטגיה בהרצליה סוקר את התהפוכות בתולדות תנועת האחים המוסלמים בירדן – החל מהיותה תנועה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - משלום למלחמה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הבייניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

הרצאותיהם של ח"כ ד"ר חנא סוויד ועו"ד צבי הדר בנושא יחסי הגומלין בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי על רקע הצעת חוק העיריות,... see more

הבאתם של ילדים עקורים מאירופה של אחרי מלחמת העולם השנייה אל ארץ ישראל המנדטורית. הסרט צולם בשנת 1947. מתוך: ארכיון הסרטים... see more

המאמר דן בשילוב הסרט בהוראת ההיסטוריה כניסיון לתת מענה לקשיים המתעוררים בהוראת התחום. המאמר מציע דרכי עבודה עם סרטים... see more

ד"ר דינה שטיין מהחוג לספרות עברית והשואתית, אוניברסיטת חיפה על הסיפור של ההיסטוריה הנגדית בספרו של פרופ' מוטי גולני "ימים... see more

הרצאתה של דינה ליסנסנקי מהאוניברסיטה העברית על משפחתו האישית של חסן אל-בנא, מייסד ומנהיג תנועת האחים המוסלמים במצרים.... see more

מידע על ההיסטוריה של מחלת האיידס - תחילתה, חוסר האונים שיצרה המחלה ברפואה והתייחסות הזרם השמרני והכנסייה לאיידס.

האם ישראל ערוכה להתמודדות עם רעידות אדמה? ד"ר אבי שפירא, יו"ר ועדת ההיגוי הבינמשרדית להיערכות לרעידות אדמה במשרד התשתיות... see more

בין יסוד האחים המוסלמים בסודן ב-1946 לבין עליית חסן תוראבי להנהגת הארגון ב- 1964 יש הבדלים רבים. כיצד השתנתה התנועה במשך... see more

פרופ' יורם מיטל מאוניברסיטת בן- גוריון סוקר את התפתחותה של תנועת האחים המוסלמים במצריים במשך שנות פעילותה, תוך התייחסות... see more

הרצאתו של פרופ' ישראל גרשוני מאוניברסיטת תל אביב על העידן הטרום מהפכני של תנועת האחים המוסלמים והמגמות העיקריות שהתרחשו... see more

הרצאתו של פרופ' עמנואל סיוון מהאוניברסיטה העברית על הסיבות העיקריות המסבירות את שרידותה של תנועת האחים המוסלמים.

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסע אל העבר: מימי הביניים... see more

ראיון עם חיה נח, מחברת הספר "הכפרים שישנם ואינם" שראה אור בהוצאת פרדס על סכסוך הקרקעות בין מדינת ישראל לבין אזרחיה... see more

נאומו של בן גוריון והכרזת המדינה, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948. בליווי תמונות וקטעי סרטים מרחבי ארץ ישראל ומטקס ההכרזה.

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מסעות בזמן - לאומיות... see more