MERLOT Materials

Show results for

Filter by

241-264 of 281 results for MERLOT Materials

This section of the WWW Virtual Library system is an Internet directory of over 2600 annotated links to high-quality... see more

Through this stand-alone instructional resource (StAIR), high school students will be able to quiz themselves on key... see more

An intensive nine day remote collaborative workshop involving MIT and Miyagi University in Japan. The objective is to... see more

This is a fast talking video showing in really fun pictures some of the most inaccurate historical events.

This resource shows an example of a 5 paragraph essay with an outline form and sample outline. || CEFR level - B1 || CEFR... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא תיירות בת-קיימא, העוסקת בשאלה מהו האיזון הנכון בין שימור לבין פיתוח בתיירות גיאוגרפית. בסביבה... see more

מאגר חומרי למידה בנושא ההגבלות השונות על השלטון הדמוקרטי הקשורות בבחירות. בין החומרים: על בחירות בישראל, בחירות מוקדמות,... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא הגבלת השלטון בתחום הפרדת הרשויות. בין החומרים: על עקרון הפרדת הרשויות, סוגיות אזרחיות, האמנה... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא הגבלת השלטון בהיבט מנגנוני הפיקוח והביקורת. בין התכנים: על תפקידי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור,... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא יסודותיה החוקיים של מדינת ישראל. בין החומרים: על אזרחות וחוק האזרחות, חוקה וישראל, חוק השבות... see more

לקט פעילויות, מאמרים ותכנים בנושא מנהיגות בזמני משבר, שסעים בחברה הישראלית, ומחלוקות ודרכי פתרון בתרבות היהודית. האתר... see more

מאגר חומרים בנושא גישות שונות למדינה הדמוקרטית: ממדינת רווחה, דרך גישה ליברלית, וכלה בגישות כלכליות. חלק ממאגר תמיד... see more

מאגר חומרי לימוד בנושא הדמוקרטיה והרעיון הדמוקרטי. בין החומרים: על דמוקרטיה ייצוגית, סוגיות אזרחיות והצעות חוק. חלק ממאגר... see more

מאגר חומרי למידה בנושא הממשלה והרשות המבצעת. בין החומרים: על הממשלה ותפקידיה, מהות הרשות המבצעת ומקומה בדמוקרטיה, ממשלות... see more

אוסף חומרי לימוד בנושא הרשות המחוקקת ככלל והכנסת בפרט. בין החומרים: על תהליך החקיקה, תפקיד המחוקק, מבנה הכנסת, אופוזיציה... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

מאגר חומרי למידה בנושא זכויות מיעוט (כקבוצה). בין החומרים: על זכויות קבוצה מול זכויות מיעוט, מיעוטים במשטר דמוקרטי, ועוד.... see more

מאגר פעילויות, תכנים, סרטים, ומשחקים בנושא זכויות אדם ברחבי העולם וההגנה עליהן. האתר מספק מערכי שיעור ועוסק בזכויות... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא מולדת לכיתות ד'. הסביבה עוסקת בהכרות הדתות השונות בעיר חיפה, ופותחה כפרויקט במסגרת קורס בנושא... see more

מאגר שאלות, הפעלות ועזרים שונים הנוגעים ליחסי הורים, מורים ותלמידים. המאגר לקוח מאתר בין הצלצולים, המוקדש להתמודדות עם... see more

פעילות זו מיועדת לתלמידים לקויי למידה ובה עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "מישור החוף התיכון והדרומי... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא אסונות טבע ואחריות סביבתית. הסביבה בנויה סביב השאלה האם אסון טבע הוא אסון בכל מדינה – מפותחת... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא הקשר בין גיאוגרפיה, פערים בשוויון ואיכות חיים. בסביבה דפי מידע בנוגע לצורות היישוב השונות,... see more