MERLOT Materials

Show results for

Filter by

241-264 of 687 results for Materials Submitted by Meital Meital

פתרון תרגילים על משולשים שונים ולימוד לזהות אותם לפי הצלעות והזויות.

לימוד מהם גופים הנדסיים ומהי צורה מישורית.

פתרון מבחן במבנה העשרוני והסבר מדוע וכיצד אנו פותרים את הבעיה הנתונה.

שיעור הסבר על המבנה העשרוני של המספר, כתיבתו בספרות ובמילים ופירוקו ליחידות, לעשרות, למאות, לאלפים ולרבבה.

המשך השיעור הקודם על הבטים שונים של מספר - לימוד כיצד לזהות במספר כלשהו את ספרת היחידות, העשרות, המאות, האלפים, ועשרות... see more

מבחן מסכם עם החומר שנלמד במהלך השנה בכיתה ד' - חלק א'.

מיון מרובעים; מיון משולשים בהתאם לזויות; צלעות מקבילות במרובע; אלכסונים במצולע; מלבנים.

זיהוי צלעות מקבילות ומאונכות במרובע, ופתרון תרגילים בנושא.

תרגילים נוספים בנושא הבטים שונים של מספר.

שימוש בציר המספרים ולימוד מהו מספר עוקב, מספר קודם ומי הם השכנים של מספר כלשהו.

תרגילי השוואה בין מספרים נתונים בתחום האלפים והרבבה

תרגילי סדרות עולות ויורדות עד מיליון מלווה בהסבר.

לימוד שיטה קלה לפתירת תרגילי עיגול מספרים לעשרות, למאות, ולאלפים. נדגים את השיטה בעזרת ציר המספרים.