MERLOT Materials

Show results for

Filter by

289-312 of 687 results for Materials Submitted by Meital Meital

הסבר על אופן פעולת החילוק של מספר דו ספרתי במספר חד ספרתי.

הסבר על פעולת החילוק הארוך בעזרת ציורים של יחידות, עשרות ומאות.

לימוד מה מיוחד בשימוש אפס ואחד בחיבור, חיסור, כפל וחילוק.

לימוד דרך קלה לפתור תרגילי כפל וחילוק בעשרות ובמאות.

לימוד חוק הפילוג בכפל ובחילוק והשימוש בהם בפתירת תרגילים.

לימוד כיצד אפשר לדעת אם מספר כלשהו מתחלק ב - 2,3,5,6,9 ו - 10 לפי כללים מיוחדים.

לימוד פתירת תרגילים בעזרת חוקי סדר פעולות החשבון.

לימוד כיצד לפרק מספר כלשהו לגורמים ראשוניים.

לימוד בעזרת ציורים מהו שבר וכיצד לזהות את המונה ואת המכנה ומה משמעות כל אחד מהם.

לימוד כיצד לפתור תרגילי שבר בעזרת ציורים מתאימים.

לימוד כיצד ניתן לפתור תרגילי שברים בעזרת ציר המספרים.

פתרון שאלות מילוליות עם שברים בעזרת ציורים מתאימים.

לימוד כיצד לצמצם ולהרחיב שבר ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד כיצד מחברים שברים בעלי מכנה זהה ושונה.

לימוד מהו מספר מעורב ופתרון תרגילים של חיבור וחיסור מספרים מעורבים.

פתרון תרגילים עם מספרים מעורבים בעזרת ציר המספרים.

לימוד מהו מספר מעורב ופתרון והסבר כיצד משתמשים במספרים מעורבים וכיצד הופכים אותם לשברים.

שיעור הקדמה בנושא חזקות. הסבר את פעולת ההעלאה בחזקה, את משמעות המונח בסיס החזקה ומעריך החזקה ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד מהו מספר ראשוני ומהו מספר פריק ופתרון תרגילים בנושא.

תרגילים עם הסברים לפתירת בעיות בנושא מרובעים.

תרגילים שונים בנושא שטחים והיקפים