MERLOT Materials

Show results for

Filter by

25-48 of 700 results for Materials Submitted by Meital Meital

פעילות במתמטיקה העוסקת במציאת קבוצות אמת של מערכת משוואות בשני משתנים ממעלה ראשונה. קיימות שתי שיטות למציאת קבוצות אמת של... see more

קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 1 מוגבר הכולל הרצאות וידאו בנושאים: מושגים יסודיים בתורת הפונקציות, מבוא לחשבון... see more

קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר הכולל הרצאות וידאו בנושאים: טורים, פונקציות בנות מס' משתנים, אינטגרלים... see more

אוסף ראשון של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר. האוסף עוסק בנושא טורים, ומכיל הרצאות... see more

אוסף שני של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר. האוסף עוסק בנושא פונקציות בנות מספר... see more

אוסף שלישי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר. האוסף עוסק בנושא אינטגרלים מרובים, ומכיל... see more

אוסף חמישי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר. האוסף עוסק בנושא קואורדינטות עקומות,... see more

אוסף שישי של הרצאות וידאו מתוך קורס חדו"א (חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי) 2 מוגבר. האוסף עוסק בנושא מבוא לפונקציות מרוכבות,... see more

דף מידע ובו יישומון המלמד כיצד לבצע חיבור וקטורים. מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים להתאים סכום כסף מקופה רושמת למספר. המשחק מיועד לתלמידי כיתות ג', ובעל שלוש רמות שונות.... see more

קורס מקנה לסטודנטים בתחום המדעים את הכלים הדרושים בתחום החדו"א2 במשתנה אחד. הוא מדגיש את הטכניקה והיישומים יותר מאשר את... see more

ספר הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (תרגום: נ' שקד-מונדרר; האוניברסיטה הפתוחה, 1998) הוא תרגום לעברית של פרקים 19-12... see more

דף מידע ובו יישומון המתרגל כישורי כפל וחילוק במספרים 1-12. מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.

קורס עוסק במרחבים מטריים ובטופולוגיה קבוצתית, תורות שהפכו במהלך המאה ה-20 ליסודות האיתנים שעליהם נבנית האנליזה המודרנית.... see more

משחק אינטראקטיבי המיועד לתלמידי כיתה ד', ובו על התלמידים להתאים סכום כסף מקופה רושמת למספר. למשחק שתי רמות.

משחק אינטראקטיבי לכיתות ד' בו המספרים מוצגים בצורות שונות על-ידי לבנים. יש להתאים בין המספר ללבנים, ולהרכיב מספר בהתאם... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לאמוד ולהרכיב משוואות כפל. המשחק מיועד לתלמידי כיתות ד', ולו שתי רמות שונות.

לוח המספרים עד 10000. ניתן לחלק את הלוח לטורים שונים וכך להציג רק חלק מן המספרים, לצבוע אותם ולהציג את המספר במילים.

נושאי הלימוד מרחבי הילברט, אופרטורים לינאריים, פונקציונלים לינאריים, המשפט הספקטרלי עבור אופרטורים קומפקטיים צמודים לעצמם... see more

חומר הלימוד היחידה הראשונה בקורס היא הקדמה כללית לסטטיסטיקה, ובה מתוארת ההתפתחות ההיסטורית של הסטטיסטיקה, וניתן מושג על... see more

מטרת הקורס להקנות ידע והבנה בתחום האלגברה המופשטת. הוא מיועד לסטודנטים למתמטיקה או למדעי המחשב, וגם סטודנטים לפיסיקה... see more

משחק אינטראקטיבי המיועד לתלמידי כיתות ד', ובו על התלמידים לפתור שאלות כפל עד 100. למשחק שתי רמות שונות.