MERLOT Materials

Show results for

Filter by

25-30 of 30 results for Materials Submitted by Muzafer Saracevic

Apstrakt: U radu je opisan postupak i mogući predlozi za reinženjering nastavnonaučnog procesa na integrisanom... see more

INFRASTRUKTURA SISTEMA ZA E-UČENJE UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU Sadržaj – U ovom radu prikazana je uprošćena primena... see more

Sadržaj — U ovom radu su predstavljene ključne tehnike u procesu inteligentne obrade teksta (Text Mining) i navedeno je... see more

Abstract: In this work we consider the key factors and more recent theoretical approaches related to the limitations and... see more

ZNAĈAJ KORIŠĆENJA WEB APLIKACIJA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA Saţetak: U ovom radu sprovedeno je istraživanje o znaĉaju... see more

Sažetak U ovom radu opisani su sistemi elektronskog plaćanja i prikazana njihova podela i osobine koje bi sistem trebao... see more