MERLOT Materials

Show results for

Filter by

49-72 of 687 results for Materials Submitted by Meital Meital

מאגר פעילויות ומשחקים בחשבון ובהנדסה לכיתות ד'. כולל תרגול ארבע פעולות החשבון הבסיסיות, שברים, בעיות מילוליות ועוד.

דף מידע ובו יישומון ללימוד מתמטיקה, הממחיש כיצד נראים נגזרת ואינטגרל בצורה גרפית ועל ידי כך מסביר את הגיון מאחוריהם.... see more

כלי אשר באמצעותו ניתן לבנות, לפרק ולראות כיצד וממה מצולעים שונים בנויים. ניתן לשכפל, לשקף, לסובב ועוד.

דף מידע המסביר על תחום האקולוגיה התיאורטית: תחום בין מתמטיקה לביולוגיה בו מנסים להבין ולתאר יחסים הקיימים בטבע. מביא... see more

הקורס הוא תרגום מעובד, הכולל הרחבות, של הקורס Complex Analysisשל האוניברסיטה הפתוחה באנגליה (1975), בתוספת מדריך למידה.... see more

דף מידע בנושא התמרת או פירוק פוריה: פירוק של פונקציה כלשהי, לרכיבים מחזוריים שלה. מכיל יישומון  המדגים כיצד ניתן להרכיב... see more

כלי המאפשר המחשה ויזואלית של שברים באמצעות עיגול, פס וריבוע הניתנים לחלוקה לשברים ולצביעה.

תרגול עצמי בו על התלמידים לצייר ולצבוע שברים כעיגול, כפס או כריבוע. לתרגול שלוש רמות: שברים עם המונה 1, שברים הקטנים מ-1,... see more

משחק בו התלמידים מתרגלים שברים באמצעות מילוי כוסות ברד. למשחק חמש רמות: במונה 1, חלוקות עזר, מונה ללא הגבלה ועוד. מיועד... see more

הקורס כולל יחידת הכנה ועשרה פרקי לימוד. יחידת ההכנה מקנה מושגים מתורת הקבוצות וכוללת פרק על תכונות של הישר הממשי. בפרקי... see more

האתר כולל מאגר פעילויות בתחומי דעת השונים (מתמטיקה, היסטוריה, גיאוגרפיה, חינוך לשוני, מקרא) ומיועד לתלמידים עם לקויות... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור עד 1,000.

ארכיון עלון המתמטיקה לבית הספר היסודי מבית מט"ח. כל גיליון עוסק בנושא שונה מהעולם הרחב, אשר מוצג באמצעות קטעי קריאה... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור וחיסור בשרשרת עד עשרים.

משחק לתרגול ציר המספרים עד 200, בעזרת הצנחת טבח על המקום המתאים בציר המספרים. המשחק מותאם לדרגות קושי שונות.

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

לימוד כיצד לפתור מבחן בהנדסה עם משולשים ומרובעים.

חלקו הראשון של מבחן מסכם את החומר שלימוד במשך כל השנה.