MERLOT Materials

Show results for

Filter by

73-96 of 700 results for Materials Submitted by Meital Meital

משחק לתרגול ציר המספרים עד 200, בעזרת הצנחת טבח על המקום המתאים בציר המספרים. המשחק מותאם לדרגות קושי שונות.

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

לימוד כיצד לפתור מבחן בהנדסה עם משולשים ומרובעים.

חלקו הראשון של מבחן מסכם את החומר שלימוד במשך כל השנה.

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור תרגילי חיסור במאונך. למשחק שתי רמות: פתרון תרגילים עד 1000, ועד 10000.

דף מידע העוסק ההתפלגות הנורמלית, הנקראת גם התפלגות גאוס או עקומת הפעמון, ובו יישומון הממחיש כיצד נוצרת צורת התפלגות זאת.... see more

משחק אינטראקטיבי בו התלמידים פותרים משוואות אומדן של כפל במספרים עד 1000 ועד 10000.

משחק הנועד לתרגול של לוח הכפל עד 100. במשחק התלמידים מתבקשים לפתור משוואות כפל.

משחק הנועד לתרגול חילוק בעל-פה. למשחק שתי רמות: עד 1000 ועד 10000, ובו פותרים התלמידים משוואות חילוק.

משחק בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור ברמות קושי שונות, מ-1000 עד 10000.

חוברת תרגילים בנושאים שונים באלגברה לינארית הכוללת תשובות לתרגילים, מתוך האתר Gool. באתר סרטון המציג את פתרון השאלות בפרק... see more

חוברת תרגילים בנושאים שונים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי הכוללת תשובות לתרגילים, מתוך האתר Gool. באתר מספר סרטונים... see more

חוברת תרגילים בנושאים שונים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי הכוללת תשובות לתרגילים, מתוך האתר Gool. באתר מספר סרטונים... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more

הפעילויות מיועדות לתלמידים לקויי למידה ובהן עונים התלמידים על שאלות המתייחסות לטקסט בספר הלימוד "שבילים כיתה א'", ביחידה... see more