MERLOT Materials

Show results for

Filter by

73-96 of 284 results for Materials Submitted by Meital Meital

אתר תוכנית ההעמקה באזרחות לתלמידי כיתות ט', בנושא ערכי המשטר הדמוקרטי ועקרונותיו. האתר עוסק בסוגיות כגון שוויון, זכויות... see more

 - מבט על הקורס "מגלות לקוממיות" על פי ציר כרונולוגי. הקורס נועד להקנות ידיעה והבנה של האירועים המרכזיים בתולדות עם ישראל... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא לימוד והקניית מיומנויות חשיבה. בסביבה הסברים בנוגע ללימוד חשיבה ואופני ניתוח שונים, הפקת ידע... see more

סביבת למידה מתוקשבת העוסקת בקשר ובדפוסים בין שיטות שלטון ואינטרסים בין מדינות, קבוצות, מוקדי כח והשפעה. בסביבה דוגמאות... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא עידן המהפכות (המאות 18-19). מטרת התלמידים היא ארגון וכתיבת מדריך לכל המעוניין לארגן... see more

R. Dennemeyer, Introduction to Partial Differential Equations and Boundary Value Problems (McGraw Hill, 1968).הקורס חשוב... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא סיפורי המיתולוגיה. בסביבה פעילויות שונות בנושא סיפורי המיתולוגיה עבור תלמידי בית הספר היסודי... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא מלחמת העולם הראשונה. בסביבה דגש על אורח החיים במהלך המאה ה-19, מהלך המלחמה והשינוי שחוללה... see more

סביבת למידה מתוקשבת העוסקת בעיצוב למידה מתוקשבת המשולבת בפרויקטים. בסביבה מידע רב על תכנון ועיצוב למידה משולבת פרויקטים:... see more

הקורס הוא תרגום מעובד, הכולל הרחבות, של הקורס Complex Analysisשל האוניברסיטה הפתוחה באנגליה (1975), בתוספת מדריך למידה.... see more