MERLOT Materials

Show results for

Filter by

97-99 of 99 results for MERLOT Materials

Ten lessons and growing, a collection of beginning learning materials in Arabic.

אתר ללימוד השפה הערבית באישור משרד החינוך הישראלי

פעילות זו משלבת את לימוד השפה הערבית יחד עם נושאים הקשורים למזג האוויר וערים שונות במדינת ישראל. הפעילות משלבת האזנה... see more