MERLOT Materials

Show results for

Filter by

97-100 of 100 results for MERLOT Materials

This firm presents educators worldwide with a clearinghouse of lesson possibilities. They do offer professional... see more

מדור חדש המציע יישומונים וחומרי לימוד מתוקשבים למורים ותלמידים

סביבת למידה מתוקשבת לתלמידי בית הספר היסודי בנושא משאב המים בישראל. הסביבה מיועדת לעידוד פעילויות חקר ולמידה בתחום זה,... see more

סביבת למידה מתוקשבת אשר נועדה להוות קהילת מחקר מדעית משותפת של תלמידים יהודים וערבים. בין הפעילויות בסביבה: על תיאוריות... see more