MERLOT Materials

Show results for

Filter by

121-144 of 700 results for Materials Submitted by Meital Meital

הסבר כיצד לפתור תרגילים שנלמדו במהלך השנה בכיתה וחזרה על כל החומר הלימוד.

לימוד השימוש בציר המספרים ועל משמעותו בפתרון תרגילים ושאלות מילוליות. נבחין בין מספר קודם ומספר עוקב.

לימוד השכנים של מספר בעזרת ציר המספרים.

מבחן חיבור וחיסור עד 10 - הסבר כיצד לפתור תרגילים בעזרת ציר המספרים.

מבחן על החומר הלימוד בכיתה בנושא חיבור וחיסור עד 20.

פתרון תרגילי השוואה בין מספר גדול לקטן. לימוד לזהות את סימני ההשוואה בעזרת ציר המספרים.

לימוד כיצד לפרק מספר דו ספרתי ליחידות ולעשרות. פתרון תרגילים בנושא.

פתרון מבחן עם שאלות מילוליות או סיפורים חשבוניים. הסבר כיצד פותרים שאלה מילולית בעזרת ציורים מתאימים ובעזרת ציר המספרים.

לימוד מהו מספר זוגי וכיצד לזהות אותו. פתרון תרגילים בנושא.

מבחן שמיועד לפתירה יל ידי התלמיד עצמו עם עזרים כמו ציר המספרים.

הסבר פעולת החיסור בעזרת ציר המספרים ובעזרת ציורים מתאימים ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד כיצד לפתור לוחות חיסור עד 10, בעזרת הדגמות.

תשובות למבחן האימון של החומר שלימוד כל השנה עד 100. כל התשובות למבחן כתובות בצבע אדום.

לימוד כיצד לכתוב את הנתונים שיש לשאלה מילולית ולפתור אותה, בעזרת ציורים מתאימים.

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בחיבור עד 20, בעזרת ציורים מתאימים וציר המספרים.

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בחיסור והסבר כיצד להחליט שאכן זו שאלת חיסור ולא חיבור. שימוש בציר המספרים ובציורים... see more

לימוד סדרות בהפרש של אחד ועם הפרשים של יותר ממספר אחד, והסבר כיצד לזהות את ההפרש.