MERLOT Materials

Show results for

Filter by

121-144 of 687 results for Materials Submitted by Meital Meital

פתרון מבחן עם שאלות מילוליות או סיפורים חשבוניים. הסבר כיצד פותרים שאלה מילולית בעזרת ציורים מתאימים ובעזרת ציר המספרים.

לימוד מהו מספר זוגי וכיצד לזהות אותו. פתרון תרגילים בנושא.

מבחן שמיועד לפתירה יל ידי התלמיד עצמו עם עזרים כמו ציר המספרים.

הסבר פעולת החיסור בעזרת ציר המספרים ובעזרת ציורים מתאימים ופתרון תרגילים בנושא.

לימוד כיצד לפתור לוחות חיסור עד 10, בעזרת הדגמות.

תשובות למבחן האימון של החומר שלימוד כל השנה עד 100. כל התשובות למבחן כתובות בצבע אדום.

לימוד כיצד לכתוב את הנתונים שיש לשאלה מילולית ולפתור אותה, בעזרת ציורים מתאימים.

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בחיבור עד 20, בעזרת ציורים מתאימים וציר המספרים.

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בחיסור והסבר כיצד להחליט שאכן זו שאלת חיסור ולא חיבור. שימוש בציר המספרים ובציורים... see more

לימוד סדרות בהפרש של אחד ועם הפרשים של יותר ממספר אחד, והסבר כיצד לזהות את ההפרש.

הסבר כיצד יש להבין את העשרות השלמות וכיצד לפתור תרגילים בשיטה קלה.

פתרון תרגילי חיבור וחיסור בטור והסבר את השיטה לפתירת התרגילים.

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בחיסור בעזרת ציורים מתאימים.

מבחן בהנדסה בו פתרון שאלות הקשורות ליחידת שטח והיקף.

לימוד לשרטט קו פתוח וסגור בהתאם לכללים הלימודים.

לימוד מיון מצולעים בהתאם למספר הצלעות של המצולע.

שרטוט מצולעים שונים לפי התרגילים הנתונים.

לימוד מהו המבנה העשרוני של המספר עם פירוקו לספרת היחידות והעשרות.