MERLOT Materials

Show results for

Filter by

145-168 of 700 results for Materials Submitted by Meital Meital

הסבר כיצד יש להבין את העשרות השלמות וכיצד לפתור תרגילים בשיטה קלה.

פתרון תרגילי חיבור וחיסור בטור והסבר את השיטה לפתירת התרגילים.

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בחיסור בעזרת ציורים מתאימים.

מבחן בהנדסה בו פתרון שאלות הקשורות ליחידת שטח והיקף.

לימוד לשרטט קו פתוח וסגור בהתאם לכללים הלימודים.

לימוד מיון מצולעים בהתאם למספר הצלעות של המצולע.

שרטוט מצולעים שונים לפי התרגילים הנתונים.

לימוד מהו המבנה העשרוני של המספר עם פירוקו לספרת היחידות והעשרות.

מבחן תחילת שנה של כיתה ב - חזרה כוללת על החומר הלימוד בכיתה א

מבחן בהנדסה על כל החומר שלימוד בכיתה ב'. חישוב היקף ושטח של יחידה בהתאם לכמות מספר יחידות ההיקף והשטח.

חלק ב' של מבחן בחשבון - חזרה על כל החומר שלימוד בכיתה א.

מבחן בחשבון על החומר הלימוד בכיתה א וחלק מכיתה ב

לימוד מהו חיבור והסבר כיצד יש לחבר בעזרת ציורים.

לימוד דרכי חישוב שיקלו על פתרון תרגילי חיבור. דרך א - פירוק מספר גדול ל - 2 מספרים שאחד מהם שוה למספר הקטן. דרך ב - פירוק... see more

הסבר את פעולת החיבור והחיסור בעזרת ציורים וציר המספרים.

הסבר את תרגילי החיסור בעזרת ציורים וציר המספרים.

לימוד דרכים שונות להקל על פתירת תרגילי חיסור.

לימוד חיסור בטור/במאונך עם המרה והסבר כיצד ממירים בעזרת ציורים.

הסבר עם תרגילים בחיבור ובחיסור ופתרונם בטור/במאונך.