MERLOT Materials

Show results for

Filter by

145-168 of 687 results for Materials Submitted by Meital Meital

מבחן תחילת שנה של כיתה ב - חזרה כוללת על החומר הלימוד בכיתה א

מבחן בהנדסה על כל החומר שלימוד בכיתה ב'. חישוב היקף ושטח של יחידה בהתאם לכמות מספר יחידות ההיקף והשטח.

חלק ב' של מבחן בחשבון - חזרה על כל החומר שלימוד בכיתה א.

מבחן בחשבון על החומר הלימוד בכיתה א וחלק מכיתה ב

לימוד מהו חיבור והסבר כיצד יש לחבר בעזרת ציורים.

לימוד דרכי חישוב שיקלו על פתרון תרגילי חיבור. דרך א - פירוק מספר גדול ל - 2 מספרים שאחד מהם שוה למספר הקטן. דרך ב - פירוק... see more

הסבר את פעולת החיבור והחיסור בעזרת ציורים וציר המספרים.

הסבר את תרגילי החיסור בעזרת ציורים וציר המספרים.

לימוד דרכים שונות להקל על פתירת תרגילי חיסור.

לימוד חיסור בטור/במאונך עם המרה והסבר כיצד ממירים בעזרת ציורים.

הסבר עם תרגילים בחיבור ובחיסור ופתרונם בטור/במאונך.

פותרים ומסבירים סדרות בהפרשים שונים.

פתרון תרגילים והסבר בעזרת ציר המספרים, מהו מספר עוקב למספר מסויים, מספר קודם ושכנים של מספר כלשהו.

הסבר מהם הסימנים גדול וקטן וכיצד יש למקם אותם בהתאם למספר הגדול או הקטן.

הסבר את משמעות פעולת הכפל בעזרת ציורים מתאימים.

הסבר בעזרת ציורים את משמעות פעולת הכפל של מספר ב -2 וב - 3

לימוד חוקי פילוג ופירוק מספר להקל על פתרון תרגילים בכפל.

הסבר כיצד לפתור שאלות מילוליות בכפל בעזרת ציורים מתאימים.

פתרון תרגילי חילוק והסבר את דרך הפתרון בעזרת ציורים מתאימים.

לימוד כיצד לפתור שאלות מילוליות בחילוק בעזרת ציורים.