MERLOT Materials

Show results for

Filter by

145-152 of 152 results for MERLOT Materials

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לפתור משוואות חיבור עד 100. למשחק שתי רמות קושי שונות.

משחק אינטראקטיבי, בו על התלמידים להרכיב סכום המוצג באמצעות מטבעות ושטרות מקופה רושמת.

משחק אינטראקטיבי לתלמידי כיתות ג', בו התלמידים מתרגלים את לוח הכפל עד 100. למשחק שתי רמות.

דף מידע המסביר מהו מספר ראשוני ומכיל יישומון המפרק מספר לגורמים ראשוניים. מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.

דף מידע ובו יישומון המציג כיצד נראה גרף של פולינומים מהמעלה השנייה. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.

משחק אינטראקטיבי בו על התלמידים לענות על בעיות מילוליות הכוללות כפל, חילוק, חיבור וחיסור.

דף ובו פעילות בתוכנת אקסל שמטרותיה הכרת סיטואציה דרך ייצוגים שונים: מילולי, טבלה, גרף וביטוי אלגברי, מעברים בין ייצוגים... see more

דף ובו קובץ אקסל המכיל פעילות ללימוד המושג "ביטוי שווה ערך". מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.