MERLOT Materials

Show results for

Filter by

169-192 of 687 results for Materials Submitted by Meital Meital

לימוד מהו תפקיד האפס והאחד בחיבור, בחיסור, בכפל ובחילוק.

לימוד כללי סדר הפעולות - חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

פתרון שאלות מילוליות עם שימוש בחוקי סדר פעולות החשבון.

פתירת תרגילי חיבור וחיסור של עשרות שלמות והשואה בין מספרים בעשרות שלמות.

פתירת תרגילים והסבר מהו מספר זוגי ואי-זוגי.

הסבר על מהות השבר ומשמעותו בעזרת ציורים מתאימים.

פתרון שאלות מילוליות בכפל והסבר את פתרון השאלות בעזרת ציורים.

לימוד זויות שונות ומה אופייני לכל זוית.

לימוד לזהות ולשרטט את האלכסונים של מצולעים שונים.

לימוד מהי מקבילית ומהם המאפיינים שלה.

לימוד כיצד למיין משולשים לפי הצלעות ולפי הזויות.

לימוד חוק החילוף בחיבור בעזרת שאלות מילוליות

מבחן תחילת שנה - חזרה על החומר שנלמדבכיתה א'