MERLOT Materials

Filter by

217-240 of 244 results for: MERLOT Materials

Developed exclusively for iPad and with rich content from the Oxford University Press, this fun, fascinating tool offers... see more

The Norman Miller Archive is an open multimedia resource featuring selected research, photos, films, journals, books, and... see more

'Take a tour of Washington, D.C.—past and present—with 3-D animations of the White House, Capitol Building, and Lincoln... see more

Introduction, Plot Summary, Character Bios, Key-Word Flash-Cards and Quiz. This Easy-to-follow course offers an easy... see more

Take online courses on Study.com that are fun and engaging. Pass exams to earn real college credit. Research schools and... see more

Language Mentor is a) a mobile app, and b) a free and open platform for publishing language lessons. The Humanities app... see more

War Studies Primer (http://www.warstudiesprimer.org) is an introductory course on the study of war and military history.... see more

an interesting collection of Russia-related topics from rt.com It's certainly isn't the only one-but definintely worth a... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: anomenar/nomenar, renyir/renyar,... see more

Tracta sobre un dels recursos tipogràfics més emprats: la lletra cursiva. S'expliquen els usos principals i d'altres de... see more

Tracta sobre un dels possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge,... see more

Explicació dels tipus d'accent i de les regles d'accentuació del valencià. Va adreçat a persones que vulguen preparar els... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: citar/esmentar, acomplir/complir,... see more

Tracta sobre possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge. Concretament,... see more

Tracta bàsicament sobre la formació del femení en els noms d¿oficis i professions, que és un coneixement necessari per a... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els falsos sinònims i doblets lèxics:... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els doblets lèxics i els falsos sinònims:... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: adreçar/dreçar/endreçar i... see more

Tracta sobre alguns dels recursos tipogràfics més emprats: concretament, les cometes i la lletra versaleta. S'expliquen... see more

Tracta sobre el recurs lingüístic més important de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge,... see more

Tracta sobre els topònims i els exotopònims; el cas especial dels topònims valencians; els noms oficials dels municipis... see more

Conceptos básicos de Teorías y Filósofos pertenecientes a la Filosofía de la Ciencia. Este material está dirigido a... see more

Análisis de materiales fundamentales sobre el reforzamiento de la conducta y control de estímulos así como las técnicas... see more

Pocket provides a way to save interesting articles, videos and more from the web for later enjoyment. Once saved to... see more