MERLOT Materials

Show results for

Filter by

4177-4194 of 4,194 results for MERLOT Materials

דף מידע בנושא חוק אוהם, ובו יישומון הממחיש את הקשר הישר בין זרם, התנגדות ומתח על ידי שינוי במתח ובהתנגדות ומדידת הזרם.... see more

דף מידע ובו יישומון המדגים את חוק פראדיי. מופיע במדור למידה מתוקשבת באתר מכון דוידסון.

דף מידע בנושא כוחות פיזיקליים, ובו יישומון המאפשר להדגים ולנתח את השפעת הפעלת כוח על עצם בתנאי מעבדה. מופיע במדור למידה... see more

דף מידע בנושא מעגלים חשמליים, ובו יישומון המזמין תלמידים להתנסות בבניית מעגל חשמלי פשוט המבוסס על זרם ישר (כמו בסוללה) עם... see more

דף מידע העוסק במידול מתמטי של תוצאות מחקר: תיאור התוצאות במשוואה מתימטית, אשר ממנה יהיה ניתן להסיק מסקנות על הקשר בין... see more

דף מדיע בנושא מעגלים חשמליים, ובו יישומון  המאפשר לבנות מעגל חשמלי מורכב. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון דוידסון.

דף מידע המתאר את הניסוי של הפיזקאי ארנסט רתפורד שבדק את מבנה האטום, ובו יישומון המדגים את הניסוי. מופיע במדור למידה... see more

דף מידע העוסק בתהליכים המתרחשים בתוך נורות פריקה, ובו יישומון המדגים כיצד זרם האלקטרונים בגז בנורות פריקה מביא לפליטת... see more

דף מידע ובו יישומון המתאר ומדגים את תנועתם של קפיצים כאשר תולים עליהם משקולות במאסות שונות. מופיע במדור למידה מתוקשבת של... see more

דף מידע בנושא מערכות שמש וגרמי שמיים שונים, ובו יישומון ממחיש מספר מודלים אפשריים למערכות שמש כאלו ומראה כיצד יראו... see more

דף מידע בנושא חשמל, מגנטיות והקשר ביניהם, ובו יישומון המציג את הקשר באמצעות 5 מודלים פשוטים. מופיע במדור למידה מתוקשבת... see more

דף מידע ובו יישומון המדגים תנועת מטוטלת ומאפשר לבחון כיצד פרמטרים שונים כגון אורך החוט, מאסת הגוף, עוצמת כח הכבידה וכו'... see more

דף מידע בנושא מצבי צבירה והגורמים שמשפיעים עליהם, ובו יישומון הממחיש את התנהגות החומר במצבי צבירה שונים ומעברים בין... see more

דף מידע בנושא מושג הגוף השחור ובו יישומון המדגים את הקשר בין טמפרטורה של גוף לאור שהוא פולט. מופיע במדור למידה מתוקשבת... see more

דף מידע בנושא ראיית צבעים, ובו יישומון הממחיש כיצד אנו תופסים את הצבעים בסביבתנו. מופיע במדור למידה מתוקשבת של אתר מכון... see more

דף מידע ובו משחק "שולה מוקשים קוונטי" ללימוד פיזיקת קוונטיפ. במשחק ישנם מספר מוקשים מוחבאים על פני שני לוחות בסופרפוזיציה... see more

דף מידע ובו יישומון הממחיש כיצד הכוחות וגלגולי האנרגיה מניעים את רכבת ההרים וכך שלא תיפול או תעצור. מופיע במדור למידה... see more

דף מידע העוסק במושג תנועת השיגור וכוחות ובגרומים המשפיעים על התנועה, ומדגים אותם באמצעות משחק של קליעה למטרה. מופיע במדור... see more