MERLOT Materials

Filter by

25-48 of 71 results for: MERLOT Materials

Google Expeditions enable teachers to bring students on virtual reality field trips (200+ expeditions) to places like... see more

En aquest vídeo, s'introdueix l'aprenent en la pronúncia i l'escriptura del so palatal africat sonor representat per j/g... see more

En aquest vídeo, es proposa fer una pràctica d'un resum sobre un text proposat i se'n dóna una solució model.

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so labiodental, fricatiu, sonor es... see more

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so bilabial oclusiiu sonor, es... see more

En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques a l'hora de preparar una intervenció en què s'haja de llegir un text... see more

En aquest vídeo, es donen les orientacions generals, a l'hora de preparar un text perquè es llija en veu alta.

En aquest vídeo, s'inicia l'estudi de la essa sonora tant des del punt de vista fonètic com ortogràfic.

En aquest vídeo, es poden consultar els principals passos perquè es realitze un resum,

Introducció a la diversitat lingüística a la Xina i a la llengua xinesa, sobretot al mandarí.

Visualización de los polígonos de Thiesen-Voronoi

En aquest vídeo s'explica un ús incorrecte de l'infinitiu: l'anomenat "infinitiu substantivat". Va adreçat a persones que... see more

En aquest vídeo s'explica un ús incorrecte del gerundi: l'anomenat "gerundi de posterioritat". Va adreçat a persones que... see more

En aquest vídeo s'explica un ús incorrecte de l'infinitiu: l'anomenat "infinitiu imperatiu". Va adreçat a persones que... see more

Pràctiques sobre els indefinits 'cap', 'res' i el determinant quantitatiu 'gens', usats davant de substantius... see more

Pràctiques sobre els indefinits 'cap' i 'res', usats en oracions interrogatives i condicionals.

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu variable 'el qual', les caracterísitiques, els pronoms a... see more

Pràctiques per tal d'assolir l'ús del determinant 'gens d'/de' seguit de substantius incomptables com ara 'sort', 'son' o... see more

Explicació del concepte d'oració subordinada adjectiva de relatiu, la tipologia d'aquest tipus d'oracions i les formes de... see more

Explicació del concepte d'oració subordinada substantiva de relatiu, les funcions d'aquest tipus d'oració i les formes de... see more

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu neutre i les formes de què disposa, d'acord amb el nivell... see more

En aquest vídeo s'explica el concepte de concordança del participi, i també la posició de l'AVL respecte a aquest... see more

Explicació en què s'aprèn com s'expressa la possessió amb els pronoms de relatiu en valencià, ja que difereix del que es... see more

The book deals with fairy tales in traditional times and how the modern fairy tales are a transgression from the myths... see more