MERLOT Materials

Filter by

25-48 of 50 results for: MERLOT Materials

En aquest vídeo s'explica un ús incorrecte de l'infinitiu: l'anomenat "infinitiu imperatiu". Va adreçat a persones que... see more

Pràctiques sobre els indefinits 'cap', 'res' i el determinant quantitatiu 'gens', usats davant de substantius... see more

Pràctiques sobre els indefinits 'cap' i 'res', usats en oracions interrogatives i condicionals.

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu variable 'el qual', les caracterísitiques, els pronoms a... see more

Pràctiques per tal d'assolir l'ús del determinant 'gens d'/de' seguit de substantius incomptables com ara 'sort', 'son' o... see more

Explicació del concepte d'oració subordinada adjectiva de relatiu, la tipologia d'aquest tipus d'oracions i les formes de... see more

Explicació del concepte d'oració subordinada substantiva de relatiu, les funcions d'aquest tipus d'oració i les formes de... see more

Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu neutre i les formes de què disposa, d'acord amb el nivell... see more

En aquest vídeo s'explica el concepte de concordança del participi, i també la posició de l'AVL respecte a aquest... see more

Explicació en què s'aprèn com s'expressa la possessió amb els pronoms de relatiu en valencià, ja que difereix del que es... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: anomenar/nomenar, renyir/renyar,... see more

Tracta sobre un dels recursos tipogràfics més emprats: la lletra cursiva. S'expliquen els usos principals i d'altres de... see more

Tracta sobre un dels possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge,... see more

Explicació dels tipus d'accent i de les regles d'accentuació del valencià. Va adreçat a persones que vulguen preparar els... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: citar/esmentar, acomplir/complir,... see more

Tracta sobre possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge. Concretament,... see more

Tracta bàsicament sobre la formació del femení en els noms d¿oficis i professions, que és un coneixement necessari per a... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els falsos sinònims i doblets lèxics:... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els doblets lèxics i els falsos sinònims:... see more

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els mots: adreçar/dreçar/endreçar i... see more

Tracta sobre alguns dels recursos tipogràfics més emprats: concretament, les cometes i la lletra versaleta. S'expliquen... see more

Tracta sobre el recurs lingüístic més important de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge,... see more

Tracta sobre els topònims i els exotopònims; el cas especial dels topònims valencians; els noms oficials dels municipis... see more

Live professional 1-to-1 online Mandarin Chinese lessons at your fingertips. Learn Mandarin with ease. For kids (aged 5+)... see more