MERLOT Materials

Show results for

Filter by

25-27 of 27 results for: MERLOT Materials

בפעילות זאת ישמשו התלמידים בהדמיה ממוחשבת של משקולות וקפיצים כדי לענות על שאלון בנושא תכונות קפיץ וכוח המשיכה. מופיע... see more

פרק מס' 14 מתוך האתר "מבינים פיזיקה" המבוסס על הספר Understanding Physics בהוצאת מאגנס והמכללה האקדמית להנדסה אורט... see more

על כוח הכבידה שגילה אייזיק ניוטון באמצעות תפוח.